Bài 33: Mặc khải

  • - Mã bài viết: HTVD-MK
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02/2000
  • - Ấn Độ

Mặc Khải

 

   Nếu ai phước mỏng, trí kém có thể quán tưởng ý nghĩa của 3 bài kệ này để sử dụng nó làm trợ duyên quán tâm mình, đồng thời có thể sử dụng 3 bài kệ này làm trợ duyên thâm nhập vào Kinh điển của Đức Phật. Sau một thời gian ngắn có thể dùng Kinh Phật làm phương tiện quán tưởng vào thế giới tâm của mình (trong thời gian này chưa nên đọc sách luận).

   Sau một thời gian ngắn thực hành pháp này, màn tâm thức vô minh dày đặc bị rạn nứt, ánh sáng chân tâm xuyên qua các kẽ nứt của màn vô minh tâm thức, ánh sáng đặc biệt này cũng gọi là sức nóng của lửa tam muội sẽ đốt cháy dần dần màn tâm thức vô minh, để ánh sáng chân tâm hiển lộ ngày một nhiều.

  Nếu ai may mắn gặp được minh sư hay thiện tri thức thì việc thực hành pháp này sẽ đạt kết quả nhanh chóng trong đời này.

 

Trong muôn kiếp tìm Đức Như Lai

Và muôn kiếp bên cạnh Người

Trong khoảnh khắc vô tình

Ta nghe Ngài Mặc Khải

Ngươi muốn biết về Như Lai như muốn biết không gian vô tận

Nay ta truyền ban cho ngươi một chút kinh nghiệm về Ta

Vì ngươi là ân phước của muôn loài.

 

Như Lai không phải là sự toàn vẹn

Và không phải không là sự toàn vẹn

Như Lai không phải là sự thành tựu

Cũng không phải là không sắc tướng.

Như Lai không phải là kia hay là đây

Cũng không phải chợt đến chợt đi.

Như Lai không phải là tự tại

Và cũng không phải là không tự tại.

Cũng không phải gần không phải xa

Không phải vui hay buồn.

Cũng không phải hạnh phúc hay khổ đau

Không phải thương hay ghét.

Cũng không ngu không khôn

Không dốt cũng không phải thông minh.

Như Lai không phải Đấng sáng tạo hay Đấng hủy diệt

Như Lai không phải là cái để được, phải được hay sẽ được

Như Lai không thiên vị với các sắc tướng thế gian

Nhưng Như Lai không phải là không hộ trì thế gian.

Như Lai không phải là một hay tất cả

Nhưng từ nhân sinh nhìn

Nếu không có Như Lai hay Đấng Chí Tôn

Chẳng gì có được

Vì vậy con người phải hướng về Như Lai.

Như Lai không có nền tảng

Vì chính Như Lai là nền tảng.

Hướng về Như Lai là hướng về chỗ không có nền tảng

Vì không nền tảng chính là nền tảng.

Hướng về Như Lai là hướng về chỗ không điểm tựa

Vì chỗ không điểm tựa là điểm tựa.

Như Lai không phải là những giọt nước mắt

Cũng không phải không là những giọt nước mắt.

Không phải bao gồm cả hai

Cũng không phải siêu việt cả hai.

Trong nước mắt có Như Lai

Trong siêu việt Như Lai hiện hữu.

Khi những giọt nước mắt tuôn trào

Chứa chan nguồn sáng của Như Lai trong ấy.

Như Lai không phải là tình yêu

Nhưng khi một người yêu thương ai đó

Trong tình yêu ấy có Như Lai.

Chính vì Người hiện hữu

Nên đôi khi tình yêu cũng siêu việt.

Như Lai không phải tình yêu của một người đối với quê hương của mình

Nhưng tình yêu ấy, không thể không hiện hữu Như Lai.

Vì vậy nhiều tình yêu ấy siêu việt.

Như Lai không phải là trái tim vận động cho muôn loài.

Nhưng sự vận động của mỗi con tim đã có Như Lai trong đó,

Nên muôn loài hưởng vô tận tình yêu.

Như Lai không có đất để chứa những linh hồn trong sạch

Cũng không có đất để đầy đọa những linh hồn tội lỗi.

Những tâm thức hướng về Như Lai

Không thể không ở trong Quốc độ Như Lai.

Với những tâm thức u mê

Ánh sáng Như Lai không đến được

Họ tự trở thành mảnh đất đày đọa tâm hồn chính họ

Và chờ ánh sáng Như Lai.

Như Lai không phải những hành động phù sinh

Nhưng trong ấy Như Lai hiện hữu.

Ai ý thức điều này, hành động siêu thoát hành động

Để trở về với Như Lai

Hậu quả của hành động không trói buộc phù sinh.

Nếu tất cả phù sinh ý thức như vậy

Thế gian sẽ an lạc trong luật vô thường

Thường và vô thường không phân ranh được nữa

Khổ đau chấm dứt.

Mỗi người hãy trở về sống với Như Lai trước đã.

Nhưng lại phải ý thức rằng

Như Lai cũng chẳng phải là ý thức

Nên ý thức về Như Lai cũng không thể được.

Như Lai cũng chẳng phải sự suy tư

Nên không suy tư về Như Lai được.

Nhưng trong suy tư Như Lai hiện hữu.

Cứ tạm hiểu Như Lai là sức sống màu nhiệm

Trong tâm tư mỗi người

Sức sống này con người không thể suy tư  hay ý thức được.

Nhưng không hướng ý thức về Như Lai, vĩnh viễn con người không kinh nghiệm được Như Lai

Sẽ không được Như Lai khai ngộ đỡ đần.

Như vậy đời sống của họ thật nhỏ bé!

Vì đã vô tình bất kính Như Lai

Như Lai Người Mặc Khải.

 

 Bồ Đề Đạo Tràng Bodgaya

Ấn Độ tháng 2-2000

35-mac-khai.mp3
Chia sẻ: