Bài 34: Siêu trí

  • - Mã bài viết: HTVD-ST
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02/2000
  • - Ấn Độ

Này các con!

Ta thương các con khổ đau

Như ta đã từng khổ đau trong một phần của kiếp này

Và vô lượng kiếp về trước.

Vì sao lại khổ?

Vì trí nhỏ, cạn hẹp nên khổ

Vì trí chạy theo ham muốn nên khổ

Vì trí chạy theo con đường vô thường sinh diệt nên khổ.

Rốt cuộc vì vô siêu trí, chỉ biết có trí sinh diệt thế gian nên khổ.

Nay ta tận thương xót dạy cho các con:

Muốn được siêu trí để thoát khổ

Phải hiểu thật rõ tâm mình

Đây là con đường duy nhất diệt khổ và ra khỏi luân hồi sinh tử.

Muốn vậy phải nhận ra Trạng Thái Thật của tâm

Đây cũng là con đường duy nhất.

Khi hiểu Trạng Thái Thật của tâm

Sẽ hiểu tâm một cách dễ dàng.

Từ đây Siêu Trí hiển bày

Trạng Thái Thật của tâm hay Siêu Trí

Là tự hữu, tự biết và tự tồn vĩnh cửu.

Khám phá ra Trạng Thái Thật của Tâm

An trú nơi Siêu Trí thiết lập vô lượng thế gian trí

Và thiết lập vô lượng tâm tùy thuận thế gian tâm

Sống hạnh phúc chính mình và có nhiều khả năng giúp đỡ quần sinh.

Theo ta

Khám phá Trạng Thái Thật Của Tâm mình

Là việc làm tối thượng của con người

Vì nó là kho báu của chính ta

Và kho báu chung của nhân loại

Nó giúp cho con một cái nhìn

Thật rõ ràng với mọi sắc tướng thế gian.

Tướng thật của các sắc tướng và Trạng Thái

Thật của tâm con không khác.

Nhìn như vậy con sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của các sắc tướng

Con đạt cái nhìn giải thoát.

Khi con nhận ra Trạng Thái Thật Của Tâm

Cùng một lúc, con sẽ nhận ra các trạng thái tâm sinh diệt của Nó.

Và biết rõ nguồn gốc tâm sinh diệt

Xuất phát từ nguồn tâm duy nhất, Tâm Vô Sinh.

 

Tại đây con nhận rõ sự nguy hiểm của tâm sinh diệt này:

Nó đưa thân tâm con hụp lặn mãi trong sóng gió ba đào!

Vì sao?

Vì con lầm tưởng rằng con chỉ có thứ tâm sinh diệt

Nên cố làm cho nó được ổn định, nhưng làm sao được.

Nay con nhận ra rằng nó chỉ là những sản phẩm sinh diệt từ một nguồn Tâm Vô Sinh (Trạng Thái Thật Của Tâm)

Khi nhận ra điều này

Siêu Trí sẽ phát lộ.

Con tùy thuận thế gian

Thiết lập thế gian trí, một thứ tâm sinh diệt

Dùng tâm này làm phương tiện

Nhưng hoàn toàn tỉnh giác,

Con hưởng phúc lạc ngay trong cuộc đời đầy sóng gió

Và con cũng giúp được đời.

Ta cứ nhắc mãi con điều này

Và chỉ một điều này thôi

Các con cố gắng đừng phụ lòng ta.

 

 Thiền đường Bồ Đề Đạo Tràng

Ấn Độ, tháng 2 - 2000

36-sieu-tri.mp3
Chia sẻ: