Bài 36: Sám hối

  • - Mã bài viết: HTVD-SH
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02/2000
  • - Bồ đề đạo tràng - Ấn Độ

Nam mô Phật!

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na đã dạy rằng:

Con hãy học và sống như cuộc đời của Phật Thích Ca

Con hãy dùng những dụng cụ hàng ngày như Đức Thích Ca đã dùng

Con hãy triển khai lời dạy này để lợi lạc quần sinh

Con hãy nắm vững mầm Pháp Hoa bất diệt

Con hãy trụ vào tính không mà con đã dày công viên mãn

Con hãy nhớ bài học ngàn đời con đã học

Rằng tâm cũng chẳng có nữa là

Đem những lời dạy này dẫn dắt quần sinh

Đem những lời dạy này chấn hưng Phật Pháp

Đó là sứ mệnh của con. Chư Phật sẽ gia hộ.

Xin Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xin Đức Tỳ Nô Giá Na Phật

Xin Chư Phật và các Đấng Giác Ngộ

Xin các Bậc Kim Cang Tát Đỏa

Và Chư Thiên

Cho phép con tiết lộ những lời này

Đề phòng khi vô thường có đến

Con xin thành tâm sám hối

Cũng chỉ vì lợi lạc quần sanh

Cũng chỉ vì chấn hưng Phật Pháp

Nam mô Phật!

 

Tòa Kim Cang Bồ Đề Đạo Tràng tháng 2 - 2000

38-sam-hoi.mp3
Chia sẻ: