Bài 8: Cái đẹp và quý của người Việt Nam là sức mạnh tồn tại - sáng tạo và phát triển

  • - Mã bài viết: TT08 - CDVQCNVNLSMTT-STVPT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 17.04.2010
  • - Online

“…Có 3 loại kho tàng mà chúng ta cần biết. Kho tàng thứ nhất đó chính là trong đầu của mình, đó là sự sáng suốt, sự thông minh, minh mẫn, đó là sức sống, đó là sức tồn tại. 

Kho tàng thứ hai là cuộc sống sinh động đang diễn ra trên toàn thế giới. Nên, chúng ta đừng đứng lại với quá khứ, đừng ca cẩm quá khứ, đừng nghe ba chuyện chú này, chú kia, chú nọ. Phải dùng đầu óc của mình sáng tạo ra khoa học kỹ thuật để làm thay đổi đất nước mình, chứ không phải ngồi đó mà niệm chú, cầu khẩn…

Kho tàng thứ ba là…”

TT08-Cai Dep va Quy Cua Nguoi Viet Nam La Suc Manh Ton Tai - Sang Tao va Phat Trien (17.04.2010).mp3
Chia sẻ: