Bài 2: Ta là ai?

  • - Mã bài viết: TNPT02-TLA
  • - Thời gian bài viết ra đời: 13.10.2009
  • - Giảng cho chùa Phù Châu (Tiền Giang)

Ba vấn đề bên trong là gì? Bất cứ người nào cũng phải chú ý chuyện này. Ba vấn đề bên trong con người chúng ta là hai vấn đề nằm trên cái đầu và một vấn đề nằm ngay tại con tim. Đây là cái chúng ta đang có và mọi người đang có. Là điều kiện giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề bên ngoài và vấn đề bên trong để đạt đời sống an lạc. Chúng ta buộc phải có ba điều kiện bên trong là: hai điều kiện thuộc cái đầu và một điều kiện thuộc con tim.

TNPT02- Ta La Ai (Thuyet giang cho chua Phu Chau - Tien Giang, ngay 13.10.2009).mp3
Chia sẻ: