Bài 10: Tiền ngoài suy nghĩ kinh nghiệm

  • - Mã bài viết: DN10-TNSNKN
  • - Thời gian bài viết ra đời: 07.11.2010
  • - Online

Quý vị nghĩ tiền trong ngân hàng, tiền trong túi người dân, tiền trong chính phủ, tiền của nước ngoài thì tất cả những cái đó nó cũng nằm trong thế giới này hết chứ không nằm ngoài thế giới này. Nó nằm trong thế giới kinh nghiệm hết. Nếu cái đầu của quý vị nó không vượt ra khỏi thế giới kinh nghiệm này thì quý vị trở lại đi như cũ.

DN10 Tien nam ngoai suy nghi kinh nghiem.mp3
Chia sẻ: