Bài 16: Sáng tạo và trách nhiệm

  • - Mã bài viết: DN16-STVTN
  • - Thời gian bài viết ra đời: 18.12.2010
  • - Online

Tôi không nói vô ngã hay hữu ngã. Mà đừng định nghĩa mình là gì. Cố gắng tự thay đổi mình bằng nhiều cách khác nhau...

DN16 - Sang Tao va Trach Nhiem.mp3
Chia sẻ: