Bài 4: Ứng xử vô nghiệm

  • - Mã bài viết: GTUXHB04
  • - Thời gian bài viết ra đời: 06.04.2009
  • - Online

"Tôi muốn chia sẻ với các đệ tử của tôi về cái mình sống thật sự chứ không phải cái mình nói. Làm sao để mình trở về với sự sống. Đó mới thực sự là hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong sự sống. Mà sống thì không phải khái niệm. Sự sống thật không có khái niệm tồn tại, không có lời nói, ngôn ngữ. "

GTUXHB04 - TTBN11 - Ung Xu Vo Nghiem (Giang ngay 06.04.2009).mp3.mp3
Chia sẻ: