Bài 9: Yêu ca dao tục ngữ (Phần 2)

  • - Mã bài viết: VHMU09
  • - Thời gian bài viết ra đời: 03.07.2010
  • - Giảng cho Duy Huệ 12 tuổi và Duy Thiện 10 tuổi (CH Séc)

Nội dung:

- Ôn lại bài cũ

- Bài mới:

- Anh em như thể tay chân

- Có công mài sắt, có ngày nên kim

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

- Không thày đố mày làm nên

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một nước phải thương nhau cùng

- Một điều nhịn, chín điều lành

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

- Uống nước nhớ nguồn

- Ai ơi, chớ vội cười nhau,

Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

VHMU09 03.07.2010 M.mp3
Chia sẻ: