Bài 15: Thiền Minh Triết hoá giải tam tai, khai mở lộc trời

  • - Mã bài viết: TTBN15-TMTHGTT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 01/05/2009
  • - Online

"...Mỗi một thời kỳ, cái đầu con người chúng ta làm việc khác nhau, nó chỉ phù hợp trong lúc đó, sau đó nó không phù hợp nữa. Nếu chúng ta biết mở không gian Minh Triết này thì những đánh giá chúng ta không can dự vào, suy nghĩ chúng ta không can dự vào..."

CD- TTBN15 - Thien Minh Triet - Hoa Giai Tam Tai - Khai Mo Loc Troi (Giang ngay 01.05.2009).mp3
Chia sẻ: