Về tác giả

"Tôi ra đời không phải cho riêng tôi, không phải vì tôi, cũng không phải cho ai, có thể cho ba mẹ tôi mong muốn.

Tôi ra đời không phải vì ai nhưng chắc ba mẹ tôi vui, gia đình tôi vui, dòng họ tôi vui, hàng xóm tôi vui,

dân tộc tôi vui và tôi hy vọng nhân loại trên hành tinh này cũng vui với sự ra đời của tôi."

(Trích bài nói chuyện"Thời khắc tôi ra đời" của tác giả ngày 17.07.2014)

Chia sẻ: