Bài 8: Doanh nhân Minh Triết - Hạt giống Như Lai

  • - Mã bài viết: DN08-HGNL
  • - Thời gian bài viết ra đời: 23.10.2010
  • - Online

Nói tóm lại là tính chất của Phật tánh, tức là hạt giống Như Lai có nghĩa là ý muốn nói thế này: Trong điều kiện của đầu óc của một con người hay  trong điều kiện hoàn cảnh sống của một con người, điều kiện nào là con người ấy có ngày sẽ nhận ra Phật tánh của mình, có ngày sẽ hiểu được tính chất sâu thẳm của tánh biết để từ ấy con người ấy được tự do với lòng chấp, tự do với các khái niệm của cuộc đời..."

DN08 Doanh nhan Minh triet - Hat giong Nhu lai.mp3
Chia sẻ: