Bài 9: Thực tại bất động màu nhiệm và tướng diệu hỷ doanh nhân Minh Triết

  • - Mã bài viết: DN09
  • - Thời gian bài viết ra đời: 30.10.2010
  • - Online

Các hiền giả Minh Triết có hai tướng: một là bất động như lai ở bên trong, hai là hữu tướng diệu hỷ thông qua các sinh hoạt mang tướng thế gian, mà người đời gọi là hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Quí vị có thể phấn đấu làm ông quan to, vì ở vị trí ấy quí vị có thể cứu chúng sanh, nếu quí vị an trú được trong tên Phật của quí vị mà tính chất của nó là bất động như lai. Người mà không nhận ra tính chất bất động như lai này, thì họ tham sân si thật sự. Cho nên mới có tham nhũng, móc ngoặc, xây dựng cơ đồ riêng cho mình, bất chấp quyền lợi của dân chúng. Còn quí vị tham để giúp người, thì cái tham đó là hiện tướng của bồ đề.

80. Thuc tai bat dong va tuong dieu hi cua Doanh nhan Minh triet.mp3
Chia sẻ: