Bài 1: Bốn con mắt

  • - Mã bài viết: QHDT01
  • - Thời gian bài viết ra đời: 24.04.2010
  • - Online

Cuộc sống con người, thấp nhất là thấy theo tư kiến riêng của mình. Tư kiến riêng của mình gồm có chuyện mình đọc, chuyện mình nghe, chuyện mình học. Mà cái thấy theo tư kiến riêng của mình thì ai cũng áp dụng mỗi ngày chứ chưa thấy được cái thấy bậc hai, và dĩ nhiên là chưa sống được với cái thấy nhiệm màu.

QHDT01-Bon con mat.mp3
Chia sẻ: