Bài 3: Khai mở trí chủ

  • - Mã bài viết: BMBN03
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02.03.2011
  • - Online từ Cali

Kiến thức và cái thấy của con người có sự khác nhau hoàn toàn giữa trí chủ chưa mở và trí chủ mở.

TC03 20110302 Cali Khai mo tri chu BMBN03 M.mp3
Chia sẻ: