Bài 5: Duy trí ánh sáng trí chủ

  • - Mã bài viết: TC05
  • - Thời gian bài viết ra đời: 08.03.2011
  • - Online

Quý vị phải nâng trình độ của quý vị lên một chút nữa, phải thường xuyên kiểm tra việc tin tưởng vào đầu óc của mình, tin tưởng vào kiến thức của mình, tin tưởng vào cái nhìn của mình, tin tưởng vào đức tin của mình. Hãy kiểm tra thường xuyên những thứ đó. Phải cảnh giác lại hết và phải xóa nó đi. Khi quý vị xóa nó đi không tin nữa thì trí chủ sẽ cho quý vị một cuộc cách mạng khác.

TC05 Duy tri anh sang tri chu.mp3
Chia sẻ: