Bài 12: Tập biện tài vô ngại

  • - Mã bài viết: GTUXHB12
  • - Thời gian bài viết ra đời: 04.09.2009
  • - Online

"Người ấy biết cách nhìn, biết cách sử dụng lòng chấp của thế gian để ghép lại, để vượt ra khỏi lòng chấp của thế gian. Người ấy không phải là người để bình luận được... Thành ra, người ta sẽ nói xà quần, hoặc người ta bí không nói được: "Phật làm sao mà ngu? Hay ngu làm sao là Phật?". Người đời chấp "Phật" và chấp "ngu", bây giờ chúng ta ghép hai chữ đó lại thì làm sao mà chấp được nữa. Hai chữ đó ghép lại trở thành vô lượng nghĩa, chứ không phải một, hai, ba nghĩa. Anh muốn giải thích kiểu gì cũng trúng. Đó gọi là biện tài vô ngại."

SMT89- Tap Bien Tai Vo Ngai (04.09.2009).mp3
Chia sẻ: