Bài 14: Giao tiếp hoàn hảo

  • - Mã bài viết: GTUXHB14
  • - Thời gian bài viết ra đời: 19.09.2010
  • - Online từ Cali

"Quý vị đã học con đường khai mở Trí thấy rộng lớn thì quý vị có một lực riêng, một luật riêng. Cái luật đó, cái lực đó thuộc logic tự nhiên. Có hai loại logic: logic tự nhiên và logic của các thứ triết học Đông, Tây mà nhất là triết học Tây phương..."

GTUXHB14 Cali05- Giao Tiep Hoan Hao (Cali - 19.09.2010).mp3
Chia sẻ: